Voorwaarden RiCon Fotografie

(inderdaad, de kleine lettertjes!)

1. DefinitiesBeelddrager: digitaal bestand, afdruk, album, cdrom, DVD, USB-stick Fotograaf: Rika en Dik Conradi Wederpartij: a.s. bruidspaar, zoals genoemd in het contract/offerte

2. ToepassingDeze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een fotograaf en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beeindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offertes zijn tijdelijk geldig en zijn niet meer van toepassing na de vervaldatum die op de offerte staat vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1. indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor rekening van de wederpartij.

5. Factuur en betaling

De wederpartij zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren en heeft 10 werkdagen de tijd om schriftelijk te reageren als zij het hier niet mee eens zijn. De factuur en het schriftelijk verweer dienen dan binnen 10 werkdagen in het bezit te worden gesteld van de fotograaf. Reageert de wederpartij na 10 werkdagen dan wordt de factuur als bindend gezien en zal de wederpartij de factuur dienen te betalen.Betaling van een factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na datering van de factuur. Er zal een betaling plaatsvinden na bevestiging van de opdracht. Dit bedrag is € 300,00 en onderdeel van het nader te bepalen totaalbedrag. De 2e betaling is na het 2e gesprek waarin details worden vastgelegd. Dit bedrag vult aan tot de 50% van het totaalbedrag. De eindfactuur zal direct bij het albumontwerp en USB worden verstuurd en dient te zijn voldaan voordat de USB wordt verstrekt.

6. Bewijsexemplaar

Bij publicatie van een fotografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotograaf te doen toekomen.

7. Levering

Beelddragers worden geleverd in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moemnt dat de beelddrager door de fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.

Indien geen levertijd is vastgesteld, wordt die in redelijkeheid door de fotograaf vastgesteld.

Elk afzonder onderdeel van de overeenkomst kan afzonderlijk worden gefactureerd.

8. KlachtenKlachten inzake het geleverde dient binnen 10 wekdagen na inlevering van de fotografische werken schriftelijk aan de fotograaf te worden medegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.

9. Bezit/eigendom beelddragers

Beelddragers blijven eigendom van de fotograaf. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.Zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf is het niet toegestaan om de foto’s/beelddragers voor commerciele doeleinden te gebruiken. Bij overtreding zal de fotograaf een factuur uitschrijven welke door de partij die hier misbruik van heeft gemaakt dient te worden betaald.

10. Opdracht

Een op opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de fotograaf zich jegens de wederpartij verbindt om fotografische werken te maken en/of af te leveren.

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de wederpartij.In gevel van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook om om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Tenzij anders overeengekomen is de fotograaf vrij in de keuze van toeleveranciers, inclusief modellen en stylisten.

11. Internet

Voor gebruik op internet mag de wederpartij geen grotere bestanden plaatsen dan 800×600 pixels.

De wederpartij zal de fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het fotografisch werk te zien is. Indien hier speciale voorzieningen voor nodig zijn, dan zal deze aan de fotograaf verstrekt worden.

12. Auteursrechten

Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf.

13. Inbreuk op auteursrecht

Elk gebruik van den fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal de door de fotograaf gebruikelijke gehanteerde tarieven.

14. Naamsvermelding

De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van 100% van het normale tarief.

15. Aansprakelijkheid fotograaf

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

16. Faillisementen

Zowel de fotograaf als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk te beeindigen in geval van faillisement of surseance van betaling van de andere partij.

17. Albumontwerp

Na het albumontwerp door de fotograaf is afgegeven, is 1 correctieronde zonder kosten. Voor alle correctieronden daarna zullen kosten in rekening worden gebracht van € 50 per ronde. Nadat het albumontwerp aan het bruidspaar ter beschikking is gesteld, dient het album binnen redelijke termijn besteld te worden. Het bruidspaar verplicht zich hiermee om tijdig wijzigingen en een akkoord door te geven.